ចូលប៉ះ

ចូលចិត្តរបស់របរយើងទេ? ចង់ធ្វើការជាមួយយើងទេ? ឬគ្រាន់តែមានសំណួរ? ប្រើទម្រង់បែបបទខាងក្រោមឬបើកសំបុត្រគាំទ្រ!

យើងនៅទីនេះដើម្បីជួយ!

បើកសំបុត្រនៅលើ HelpDesk តាមអ៊ីនធឺណិតរបស់យើងឬផ្ញើសារមកយើងតាមរយៈទម្រង់ខាងក្រោម។

ឬផ្ញើសារមកយើង៖

រូបសញ្ញា TSplus Remote Support

ទាក់ទងប្រធានដឹកនាំរបស់អ្នក

TSplus កំពុងផ្តល់ការលក់និងការគាំទ្រ នៅទូទាំងពិភពលោក។ TSplus នាយកតំបន់ នៅទីនេះដើម្បីជូនដំណឹងនិងជួយអ្នក នៅគ្រប់ទីតាំង!